Andullatie biedt enkel voordelen wanneer u lage rugpijn ervaart

Andullatie moet door een juiste bril beoordeeld worden

Steeds opletten met diegenen die alles lijken te kennen en te weten! Ego’s worden graag gestreeld! Het is me tijdens mijn langdurige internationale opleiding en chirurgische beroepscarrière opgevallen dat velen met weinig gefundeerde kennis zich als expert willen voordoen en daarom veel prediken. We moeten dan ook bijzonder kritisch blijven over sommige experts. Professor Richard Feynman, een integere wetenschapper die ook de Nobelprijs in ontvangst mocht nemen, definieerde wetenschap als ‘geloven in de onwetendheid van experten’. Persoonlijk ben ik er als arts, rugchirurg, onderzoeker en lesgever nog steeds van overtuigd - en hopelijk u ook - dat expertise moet gebaseerd zijn op correcte analyse en kennis van gegevens en metingen die reeds wereldkundig werden gemaakt. Het lijkt me inderdaad onmogelijk te praten over kleuren van exotische bloemen wanneer men blind is.

Opletten met predikers die niet over gedegen kennis beschikken

Een gebrek aan gedegen kennis is dikwijls een teken van zwakte, maar het is vooral een bijzonder efficiënt mechanisme om je te kunnen verdedigen. Er is maar één deugd, zei Socrates ooit, en dat is kennis. En er is maar één ondeugd, zei de wijze Griekse man ook, en dat is onwetendheid. Ik ben de mening toegedaan dat persoonlijke afkeer van en/of onwetendheid over Andullatie niet mag verward worden met het wetenschappelijk onderzoek hierover. Wetenschap is onophoudelijk alles en iedereen kritisch bekijken en bevragen. Er is van wetenschappelijk inzicht geen sprake wanneer men niet eerst opzoekt, leest, analyseert en dan concludeert. Het is bijzonder weinigen gegeven! Om een innovatief idee als Andullatie uit te werken is het dan evident dat men over correcte kennisgegevens beschikt (1). Daarom wordt de invloed van Andullatie ‘in vitro’ en ‘in vivo’ onderzocht via een academische leerstoel aan de Vrije Universiteit te Brussel (cf. Blog ‘Trillingen, Andullatie en ‘Andullation Care Research’ VUB-Leerstoel’).

Het is niet altijd gemakkelijk te analyseren en te concluderen

Wil men effecten van Andullatietoestellen, met hun typische gemoduleerde trillingsfrequentie tussen 20 à 45 Hz, analyseren en beoordelen dan moet men geen appelen met peren vergelijken. Toch lijken velen zichzelf op te hemelen om eigengereide interpretaties - weliswaar zonder enige wetenschappelijke basis - de wereld in te sturen. In de geschiedenis van de mensheid verandert er blijkbaar weinig. Het verkondigen van dwaasheden blijft een tijdloze en algemene bezigheid (2).

Lees daarom graag onderstaande informatie waarom, op correcte analyse van gekende gegevens, Andullatie pijndempend is bij velen die chronische lage rugpijn ervaren.

Niet-chaotisch verlopende trillingen veroorzaken geen schade

Bijna alle voorwerpen en toestellen die geen regelmatige ritmische sinusoïdale trillingen produceren en daarenboven ook zonder frequentie- en amplitudemodulatie functioneren, kunnen ernstige lichamelijke schade veroorzaken. Dit is niet alleen te wijten aan het niet-sinusoïdale verloop maar ook aan de chaotische veranderingen van amplitudes en frequenties (3, 4). Wanneer iemand dan langdurig aan dergelijke niet-sinusoïdale en niet-gemoduleerde trillingen onderworpen wordt, kan hij of zij op grond van de eventueel opgelopen schade een aanvraag indienen tot beroepsziekte (5).

Stochastisch gemoduleerde Andullatie-trillingen bieden alleen maar voordelen

In de hedendaagse geïndustrialiseerde wereld bestaan er meerdere beroepssituaties waarbij het volledige lichaam vibraties ervaart in een zittende positie (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Beroepschauffeurs van allerlei voertuigen zoals vrachtwagens, grondverzetmachines, bussen, tractoren etc. (6, 15, 16, 17, 18, 19) zowel als helikopterpiloten (20) lopen het risico ernstige chronische lage rugpijn te ontwikkelen. Andullatietrillingen daarentegen kunnen de meeste lage rugpijn verzachten en zelfs onderdrukken (cf. Blog ‘Waarom Andullatie pijn kan onderdrukken’).

Geen wetenschappelijke bewijzen voorhanden dat trillingen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van slijtage in de lage rug

Er bestaat geen enkel wetenschappelijk bewezen verband (noch via MRI-observatie, noch epidemiologisch) tussen langdurige blootstelling aan chaotisch verlopende vibraties en het optreden van radiologische beelden die duiden op discusdegeneratie (21, 22, 23, 24). Deze typische degeneratieve beelden ziet men bij iedereen, ook bij diegenen die nog nooit lage rugpijn ervaarden en zelfs bij diegenen die nooit dienden te werken (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31).

Zonder verouderings- en vooral zonder degeneratieve discusveranderingen: geen lage rugpijn!

Vaak is het wel zo dat de opgewekte mechanische energie van allerlei chaotische vibraties de normaal voorkomende biochemische verouderingsprocessen in discussen van de lage rug kan versnellen en intensifiëren (cf. Blog ‘Verouderende discussen moeten hun strategie aanpassen’). De letsels die in de drie discusonderdelen voorkomen (= kern, vezelring en eindplaten) kunnen bij bijna iedereen ontstaan en hiervoor zijn geen zware activiteiten vereist. Dagelijkse zgn. ‘niet-rugbelastende’ activiteiten leiden tot exact dezelfde afwijkingen, gewoon omdat we verouderen (cf. Blog ‘Mysterie van discuskraakbeen in de lage rug’). Al deze letseltjes verstoren de discusfuncties en kunnen elk op zich regelmatig opstoten van lage rugpijn veroorzaken (32, 33) (cf. Blog ‘Zien hoe je huis instort is pijnlijk. Dit is het lot van uw verouderende discus wanneer het degeneratieproces intreedt’).

Andullatie-trillingen veroorzaken geen resonantie op het menselijk lichaam

Alle voorwerpen, alle levende wezens en ook hun afzonderlijke organen bezitten een natuurlijke trillingsfrequentie die ook eigenfrequentie wordt genoemd. Alhoewel we ons daar niet van bewust zijn, kan men de eigenfrequentie van de wervelzuil en van het lichaam wel degelijk objectief meten via transducers. Daarenboven kan een trillend voorwerp of toestel ook een ander voorwerp doen trillen. Bij voorbeeld: trillingen die veroorzaakt worden door een tractor zullen zowel de chauffeur als de getransporteerde lasten doen bibberen.

Zolang de trillingsfrequentie eigen aan een bepaald voorwerp niet overeenstemt met de eigenfrequentie van het lichaam, is het moeilijk om lichaamsschade op te lopen. Beiden zullen een beetje bibberen. Uiteraard is in die situaties de tijdsfactor belangrijk. Wie om professionele redenen toch gedurende een 8-tal uren per dag met trillingveroorzakende voorwerpen moet werken die een andere eigenfrequentie vertonen dan dit van het lichaam, heeft ook meer kans hierdoor lichaamsschade op te lopen. Dit gebeurt weliswaar geenszins wanneer men slechts gedurende 15 à 30 minuten in een liggende positie de goed gemoduleerde andullerende vibraties ondergaat.

Wanneer daarentegen de eigen trillingsfrequenties van voorwerpen wel met elkaar overeenkomen, kunnen resonantietrillingen ontstaan waarbij de amplitude van de trillingen groter wordt. Deze resonantietrillingen kunnen vernietigende (kinetische) energie leveren. Een goed bekende situatie van resonantieschade is de ineenstorting van de Tacoma Narrowsbrug in de VS (34).

Eigenfrequenties van trillende voorwerpen mogen niet interfereren met eigenfrequentie van het lichaam (= 4-5 Hz)!

Wanneer ons lichaam langdurig (= meerdere uren!) aan resonantietrillingen onderworpen wordt, kunnen de discussen in de onderrug schade oplopen door de opgewekte vernietigende kinetische energie. We zijn er ons niet van bewust dat dit gebeurt. We voelen het wanneer de letsels reeds vergevorderd zijn of wanneer de reeds bestaande verouderingsletsels verergerd zijn.

Het is slechts na verloop van tijd dat bovenvermelde chauffeurs en piloten problemen kunnen ervaren. Analyse van mechanische effecten van hun gemotoriseerde vervoertuigen wijst erop dat deze vehikels een eigenfrequentie vertonen tussen 4.5 en 5.0 Hz. Maar de menselijke wervelzuil bezit in de zittende houding eveneens een natuurlijke trillingsfrequentie tussen 4.5 en 5.0 Hz (8, 35). Men stelde vast dat in die omstandigheden de wervelzuil zich als een visco-elastische staaf gedraagt. Dit wil zeggen dat de wervelzuil trillingen naar de discussen kan overbrengen, maar eveneens de trillingsenergie kan opvangen volgens een vrij voorspelbaar patroon (36).

De eigenfrequentie van de wervelzuil stemt ook overeen met de eigenfrequentie van het lichaam zelf. Dit wil zeggen dat er tijdens langdurig rijden of vliegen met dergelijke transportmiddelen resonantietrillingen kunnen ontstaan. Ze kunnen zodanig veel destructieve energie ontwikkelen dat ze uiteindelijk lage rugpijn uitlokken of verergeren (9, 37). Er kunnen zelfs acute discushernia’s ontstaan (6, 38). Dit treedt dan vooral op bij personen die nog over relatief goed gehydrateerde discussen beschikken, maar veel minder bij diegenen die op MRI reeds gedegenereerde discussen (= rugslijtage) vertonen (39). De goed gemoduleerde andullerende vibraties veroorzaken uitermate zelden lage rugpijn.

Laboratoria onderzoeken de gevolgen van resonantietrillingen

Wanneer in laboratoria menselijke wervelzuilen onderworpen worden aan trillingsfrequenties tussen 4.5 en 5.0 Hz kunnen zich discogene scheuren en dus hernia’s ontwikkelen. Daarenboven stelt men ook vast dat er in de beenstructuur van wervellichamen veranderingen kunnen optreden (39, 40). Onderwerpt men ook dieren aan dergelijke resonantietrillingen dan registreert men een significante stijging van de zogenoemde substantie P, een molecule die o.a. pijnprikkels naar de hersenen doorstuurt (41, 42). Trillingsfrequenties gekarakteriseerd door eigenfrequenties die goed gemoduleerd zijn tussen 20 en 45 Hz en daarenboven toegediend in de liggende houding - zoals de Andullatievibraties - richten geen discogene noch wervelveranderingen aan. Integendeel! Andullatievibraties kunnen de meeste lage rugpijn onderdrukken.

Er ontstaat geen lage rugpijn in correcte liggende positie

Wie bijvoorbeeld gedurende lange tijd in een tractorzetel zijn wervelzuil aan mechanische vibraties moet blootstellen, kan ook snel ruglasten ondervinden door het optreden van vermoeidheidsfenomenen in de rugspieren. Omdat de trillingsfrequenties van een tractor (4.5 à 5 Hz) overeenkomen met de eigenfrequentie van de zittende wervelzuil (4.5 à 5.0 Hz) ontstaan er zeer grote verticale resonantietrillingen (35, 36, 43) die grote kinetische energie leveren aan de discussen en daarom grote bewegingen kunnen uitlokken tussen de wervels (44). Om dan de stabiliteit van het bovenlichaam te verzekeren moeten de rugspieren zich geweldig inspannen en aanspannen (45, 46, 47). Met EMG (= meten van de elektriciteit in de spieren) noteerde men dat er reeds na één uur spiermoeheid kan optreden (36).

Wie anderzijds mooi blijft rechtstaan op een fitness body trilplaat, kan in zijn lage rug reeds schadelijke resonantiefrequenties ervaren van 5.5 à 7 Hz. Om deze resonantie te doen dalen en toch een zeker effect in zijn benen te ervaren, plooit men de knieën (48), waardoor de dijspieren de schadelijke schokken opvangen en de lage rug niet beschadigen (49).

Andullatietrillingen worden in een liggende houding ervaren, waarbij de rugspieren niet moeten opgespannen worden en zich fysiek niet moeten vermoeien. Reden? De mechanoreceptoren blijven alert!

Functie van mechanoreceptoren in de wervelkolom

In de weefsels van de wervelkolom (= facetgewrichtjes, spieren, fascia’s, ligamenten en discussen) bevinden zich zeer talrijke mechanoreceptoren die vibraties kunnen registreren (50, 51, 52, 53, 54). Waarom mechanoreceptoren in onze huid essentieel zijn werd uitgelegd in de blog ‘Andullatie en het pijndempingsmechanisme’. Omdat vibraties het reflexmechanisme van spieren activeren, genereren de rugspieren stabiliserende spiercontracties. Op die wijze zorgen ze voor de stabiliteit van de wervelzuil en voorkomen ze excessieve bewegingen (45, 46, 55, 56, 57).

In zittende en staande houding veroorzaken resonantietrillingen spiervermoeidheid en pijn. Spiervermoeidheid vermindert de gevoeligheid van mechanoreceptoren die dan veel minder spiercontracties zullen genereren (58, 59, 60). Spiervermoeidheid verklaart zeer dikwijls de gestoorde proprioceptie waardoor coördinatie en controle van bewegingen moeizamer verloopt (61, 62) en er een onzekere houding kan ontstaan (63, 64, 65). Wanneer de rugspieren eveneens pijnlijk worden, wordt het voor spieren ook moeilijker om samen te trekken en de stabiliteit en de bewegingen in de rug te controleren (66, 67, 68, 69).

Resonantietrillingen bij dierexperimenten veroorzaken veranderingen in stofwisseling van discuscellen

Bij experimenten op ratten, konijnen, varkens stelt men vast dat mechanische trillingen van 4 tot 6 Hz in de verticale houding zoals tijdens zitten en staan - en dus niet in liggende positie - mechanische energie leveren die een vernietigend effect heeft op de discuscellen (8, 35, 43, 44, 70). Deze trillingen verstoren niet alleen de voeding van de discus (71) maar ook het celmetabolisme in de discuskern (= nucleus pulposus) en de vezelring (= annulus fibrosus) (72, 73, 74, 75). Deze destructieve resonantietrillingen vormen de reden voor de verminderde productie van de belangrijkste moleculen in de discus (= proteoglycanen) (73, 74, 75). Deze trillingen stimuleren zelfs de productie van enzymen die dezelfde essentiële moleculen vernietigen (= proteolytische matrix-metallo-proteïnasen) (74). Het is van belang te onderlijnen dat de opgewekte scheikundige processen van de resonantietrillingen dezelfde zijn als die welke optreden tijdens de normale discusveroudering. Het is dan ook, denk ik, niet zo moeilijk aan te nemen dat de inwerking van mechanische energie van resonantietrillingen de scheikundige processen in de discus in slechte zin beïnvloedt. Men noemt dat mechanobiologische interferentie (32).

Bestaan er efficiënte behandelingen voor chronische lage rugpijn?

In overeenstemming met eerder wereldwijd gepubliceerd evidence-based onderzoek, concludeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg dat er ook in België geen behandelingen bestaan - noch conservatief, noch semi-interventioneel, noch chirurgisch - die lage rugpijn bij iedereen met absolute zekerheid en definitief kunnen oplossen. Alle medische maar ook paramedische behandelingen kunnen slechts ‘korte termijneffecten’ aanbieden (76, 77). Het Belgische rapport besluit zelfs dat acupunctuur, massage en chiropraxie niet meer maar ook niet minder efficiënt zijn dan andere gekende behandelingen. U herinnert zich wellicht waarom … er zijn die morfineachtige endorfines (cf. Blog ‘Andullatie en het pijndempingsmechanisme’).

Wat zeggen artsen in de Verenigde Staten over lage rugpijn?

In 2017 bevestigde de Amerikaanse Orde der Geneesheren (78) dat de op heden bestaande geneesmiddelen volstrekt ontoereikend zijn om chronische lage rugpijn te onderdrukken. De Amerikaanse huisartsen stellen dat er ‘geen wonderpil of magische kuur’ bestaat. De patiënt bij wie ze ‘aspecifieke’ lage rugpijn diagnosticeerden - en dat is zo bij 85 % van de ruglijders wereldwijd (79, 80, 81) (cf. Blog ‘Lage rugpijn: oorzaak slechts in 15 à 20 % van de gevallen met zekerheid te bepalen’) - raden ze aan vooral te blijven bewegen en zo weinig mogelijk te rusten. Om de intense pijn zo snel mogelijk onder controle te krijgen, bevelen ze veeleer alternatieve therapieën aan zoals massage, warmtetherapie, acupunctuur en manipulaties door een chiropractor (78). U herinnert zich de invloed van endorfines!

Andullatie-trillingen dempen de meeste chronische lage rugpijnen

Andullatie is een belangrijke vooruitgang in de behandeling van chronische pijn. Dit geldt des te meer als men rekening houdt met de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie: bijna 95 % van de wereldbevolking lijdt regelmatig of continu pijn (82, 83, 84, 85).

Inmiddels ben ik er ook van overtuigd dat de ‘platen-en-vijzen-rugchirurgie’ bij ‘aspecifieke lage rugpijn’ (79, 80, 81) slechts voor een bijzonder klein aantal patiënten soelaas kan brengen. Na verloop van tijd is slechts maximum één op vijf van deze geopereerde patiënten ‘beter’ dan indien ze niet waren geopereerd. Om het duidelijk te stellen: men is na dergelijke operaties ofwel 10 % slechter ofwel maximaal 19 % beter (86, 87, 88, 89, 90, 91). Daarom ook is het aantal chirurgische ingrepen voor dit type lage rugpijn nu reeds in België met meer dan 50 % gedaald! Het beroemde ‘witte pilletje’ (= placebo) bereikt steeds een slaagpercentage van 60 à 65 %!

Het is dus een fabeltje dat ‘platen-en-vijzen’ meer comfort bieden en pijn kunnen verlichten bij diegenen die voor ‘aspecifieke lage rugpijn’ een rugoperatie ondergingen. Maar rugchirurgen kunnen alleen maar de technische gebruikers blijven van hetgeen de medische industriële firma’s hen als operatiemateriaal aanbieden. En dat alles kost bijzonder veel centen aan de patiënt en de maatschappij.

Ook voor operaties voor ‘discushernia’s’ bestaan geen wondermiddelen. Discuschirurgie geniet trouwens al lang de kwalijke reputatie van operatie die meer dan welke andere ingreep ook van een mens een echt wrak kan maken (92).

Samenvatting

Op basis van theoretische beschouwingen over trillingen die alle medische en paramedische studenten hebben moeten bestuderen, kan men stellen dat regelmatige toepassing van Andullatietrillingen een krachtig wapen is om chronische lage rugpijn te verzachten en zelfs onder controle te brengen (cf. Vorige blogs over werkingsmechanisme van de Andullatietrillingen).

Gratis E-boek “Oefeningen om chronische pijn te verlichten” downloaden

73% van de chronische pijnpatiënten zijn niet in staat dingen te doen die voor gezonde mensen normaal zijn: stappen, fietsen, met je kinderen spelen, etc. Naast medische behandelingen kan ook lichaamsbeweging heel nuttig zijn om je mobiliteit te bewaren of verbeteren. Dit e-boek wil je vertrouwd maken met enkele eenvoudige lichaamsoefeningen die je pijn kunnen verminderen.

GRATIS DOWNLOADEN

Referenties

1. Calestous Juma, ‘Innovation and its enemies. Why people resist new technologies’,
Oxford University Press, 2016
2. Tuchman Barbara, ‘De mars der dwaasheid‘,
Elsevier, 1984
3. Griffin MJ, ‘Handbook of human vibration’,
Elsevier Academic Press, 3rd edition, 2003: 793-798
www.sciencedirect.com/science/book/9780123030405
4. Cardinale M, Pope MH, ‘The effects of whole body vibration on humans. Dangerous or advantageous?’,
Acta Physiol Hungar, 2003, 90:195
5. Dupuis H, ‘Medical and occupational preconditions for vibration-induced spinal disorders. Occupational disease no. 2110 in Germany’,
Int Arch Occup Envir Health, 1994, 66:303
6. Kelsey JL, Hardy RJ, ‘Driving of motor vehicles as a risk factor for acute herniated lumbar intervertebral disc’,
Am J Epidemiol, 1975, 102:63
7. Troup JDG, ‘Driver's back pain and its prevention. A review of the postural, vibratory and muscular factors, together with the problem of transmitted road-shock’,
Applied Ergonom, 1978, 9:207
8. Wilder DG, Woodworth BB, Frymoyer et al., ‘Vibration and the human spine’,
Spine, 1982, 7:243
9. Frymoyer JW, Pope MH, Clements JH et al., ‘Risk factors in low-back pain. An epidemiological survey’,
J Bone Joint Surg, 1983, 65A:213
10. Damkot DK, Pope MH, Lord J et al., ‘The relationship between work history, work environment and low-back pain in men’,
Spine, 1984, 9:395
11. Troup JDG, ‘Clinical effects of shock and vibration on the spine’,
Clin Biomech, 1988, 3:232
12. Kitizaki S, Griffin MJ, ‘A modal analysis of whole-body vertical vibration, using a finite element model of the human body’,
J Sound Vibration, 1997, 200:83
13. Hill TE, Desmoulin GT, Hunter CJ, ‘Is vibration truly an injurious stimulus in the human spine?’,
J Biomech, 2009, 42:2631
14. Freitas EP, Rahal SC, Gioso MA et al., ‘Finite element modeling and modal analysis of the human spine vibration configuration’,
IEEE Trans Biomed Engineering, 2011, 27:212
15. Kelsey JL, ‘An epidemiological study of the relationship between occupations and acute herniated lumbar intervertebral discs’,
Int J Epidemiol, 1975, 4:197
16. Kelsey JL, ‘An epidemiological study of acute herniated lumbar intervertebral discs’,
Rheumatol Rehabil, 1975, 14:144
17. Frymoyer JW, Pope MH, Costanza MC et al., ‘Epidemiologic studies of low-back pain’,
Spine,1980, 5:419
18. Heliövaara M, ‘Occupation and risk of herniated lumbar intervertebral disk or sciatica leading to hospitalization’,
J Chron Dis, 1987, 40:259
19. Bovenzi M, Zadini A, ‘Self-reported low back symptoms in urban bus drivers exposed to whole-body vibration’,
Spine, 1992, 17:1048
20. Bongers PM, Hulshof CT, Dijkstra L et al., ‘Back pain and exposure to whole body vibration in helicopter pilots’,
Ergonomics, 1990, 33:1007
21. Drerup B, Granitzka M, Assheuer J et al., ‘Assessment of disc injury in subjects exposed to long-term whole-body vibration’,
Eur Spine J, 1999, 8:458
22. Kumar A, Varghese M, Mohan D et al., ‘Effect of whole-body vibration on the low back. A Study of tractor-driving farmers in north India’,
Spine, 1999, 24:2506
23. Videman T, Simonen R, Usenius J et al., ‘The long-term effects of rally driving on spinal pathology’,
Clin Biomech, 2000, 15:83
24. Battié MC, Videman T, Gibbons LE et al., ‘Occupational driving and lumbar disc degeneration. A case-control study’,
Lancet, 2002, 360:1369
25. Powell MC, Wilson M, Szypryt P et al., ‘Prevalence of lumbar disc degeneration observed by magnetic resonance in symptomless women’
Lancet, 1986, 2:1366
26. Boden SD, Davis DO, Dina TS et al., ‘Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation’,
J Bone Joint Surg, 1990, 72A:403
27. Boden SD, McCowin PR, Davis DO et al., ‘Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects’,
J Bone Joint Surg, 1990, 72A:1178
28. Osterman K, Schlenska D, Poussa M et al., ‘Isthmic spondylolisthesis in symptomatic and asymptomatic subjects, epidemiology, and natural history with special reference to disk abnormality and mode of treatment’,
Clin Orthop Relat Res, 1993, 297:65
29. Buirski G, Silberstein M, ‘The symptomatic lumbar disc in patients with low-back pain. Magnetic resonance imaging appearances in both a symptomatic and control population’,
Spine, 1993, 18:1808
30. Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N et al., ‘Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain’,
N Engl J Med, 1994, 331:69
31. Boos N, Semmer N, Elfering A et al., ‘Natural history of individuals with asymptomatic disc abnormalities in magnetic resonance imaging. Predictors of low back pain-related medical consultation and work incapacity’,
Spine, 2000, 25:1484
32. Adams MA, Roughley PJ, ‘What is intervertebral disc degeneration, and what causes it?’,
Spine, 2006, 31:2151
33. Adams MA, Bogduk N, Burton K, Dolan P, ‘The biomechanics of back pain. Mechanical damage to the thoracolumbar spine. Third edition’,
Churchill Livingstone, Elsevier, 2013:137
34. https://christopheenmaarten.wordpress.com/2010/01/24/tacoma-narrows-brug/
35. Panjabi MM, Andersson GB, Jorneus L et al., ‘In vivo measurements of spinal column vibrations’,
J Bone Joint Surg, 1986, 68A:695
36. Schultz A, Haderspeck K, Warwick D et al., ‘Use of lumbar trunk muscles in isometric performance of mechanically complex standing tasks’,
J Orthop Res, 1983, 1:77
37. Svensson HO, Andersson GB, ‘Low-back pain in 40- to 47-year-old men. Work history and work environment factors’,
Spine, 1983, 8:272
38. Kelsey, Githens, O’Connor et al., ‘Acute prolapsed lumbar intervertebral disc. An epidemiological study with special reference to driving automobiles and cigarette smoking’,
Spine, 1984, 9:608
39. Adams MA, Hutton WC, ‘Gradual disc prolapse’,
Spine, 1985, 10:524-531
40. Adams MA, Hutton WC, ‘Prolapsed intervertebral disc. A hyperflexion injury. 1981 Volvo Award in basic science’,
Spine, 1983, 8:880
41. Weinstein J, Pope M, Schmidt R et al., ‘Neuropharmacologic effects of vibration on the dorsal root ganglion. An animal model‘,
Spine, 1988, 13:521
42. Nakamura H, Moroji T, Nohara S et al., ‘Effects of whole-body vibration stress on substance P- and neurotensin-like immunoreactivity in the rat brain’,
Environ Res, 1990, 52:155
43. Wilder DG, Pope MH, ‘Epidemiological and aetiological aspects of low back pain in vibration environments - an update’,
Clin Biomech (Bristol, Avon), 1996, 11:61
44. Pope MH, Kaigle AM, Magnusson M et al., ‘Intervertebral motion during vibration’,
Proc Inst Mech Eng H, 1991, 205:39
45. Seroussi RE, Wilder DG, Pope MH, ‘Trunk muscle electromyography and whole body vibration’,
J Biomech, 1989,22:219
46. Sullivan A, McGill SM, ‘Changes in spine length during and after seated whole-body vibration’,
Spine, 1990, 15:1257
47. Adams MA, Bogduk N, Burton K, Dolan P, ‘The biomechanics of back pain. Chapter 14: sensorimotor control. Third edition’,
Churchill Livingstone, Elsevier, 2013:189
48. Pope MH, Broman H, Hansson T, ‘Impact response of the standing subject. A feasibility study’,
Clin Biomech, 1989, 4:195
49. Adams MA, Bogduk N, Burton K, Dolan P, ‘The biomechanics of back pain. Introduction. Strain, hysteresis and toughness. Third edition’,
Churchill Livingstone, Elsevier, 2013:6
50. Yahia L, Rhalmi S, Newman N et al., ‘Sensory innervation of human thoracolumbar fascia. An immunohistochemical study’,
Acta Orthop Scand, 1992, 63:195
51. Rhalmi S, Yahia LH, Newman N et al., ‘Immunohistochemical study of nerves in lumbar spine ligaments’,
Spine, 1993, 18:264
52. Yamashita T, Minaki Y, Oota I et al., ‘Mechanosensitive afferent units in the lumbar intervertebral disc and adjacent muscle’,
Spine, 1993, 18:2252
53. Roberts S, Eisenstein SM, Menage J et al., ‘Mechanoreceptors in intervertebral discs. Morphology, distribution, and neuropeptides’,
Spine, 1995, 20:2645
54. McLain RF, Pickar JG, ‘Mechanoreceptor endings in human thoracic and lumbar facet joints’,
Spine, 1998, 23:168
55. Dolan P, Adams MA, ‘The relationship between EMG activity and extensor moment generation in the erector spinae muscles during bending and lifting activities’,
J Biomech, 1993, 26:513
56. Pope MH, Magnussen MPT, Wilder DG, ‘Low back pain and whole body vibration’,
Clin Orthop Relat Res, 1998, 354:241
57. Pollock RD, Woledge RC, Mills KR et al., ‘Muscle activity and acceleration during whole body vibration. Effect of frequency and amplitude’,
Clin Biomech, 2010, 25:840
58. Bigland-Ritchie B, Cafarelli E, Vøllestad NK, ‘Fatigue of submaximal static contractions’,
Acta Physiol Scand Suppl, 1986, 556:137
59. Bigland-Ritchie BR, Dawson NJ, Johansson RS et al., ‘Reflex origin for the slowing of motoneurone firing rates in fatigue of human voluntary contractions’,
J Physiol, 1986, 379:451
60. Gandevia SC, Allen GM, Butker JE et al., ‘Supraspinal factors in human muscle fatigue. Evidence for suboptimal output from the motor cortex’,
J Physiol, 1996, 490:529
61. Taimela S, Kankaanpää M, Luoto S, ‘The effect of lumbar fatigue on the ability to sense a change in lumbar position. A controlled study’,
Spine, 1999, 24:1322
62. Björklund M, Crenshaw AG, Djupsjöbacka M et al., ‘Position sense acuity is diminished following repetitive low-intensity work to fatigue in a simulated occupational setting’,
Eur J Appl Physiol, 2000, 81:361
63. Davidson BS, Madigan ML, Nussbaum MA, ‘Effects of lumbar extensor fatigue and fatigue rate on postural sway’,
Eur J Appl Physiol, 2004, 93:183
64. Madigan ML, Davidson BS, Nussbaum MA, ‘Postural sway and joint kinematics during quiet standing are affected by lumbar extensor fatigue’,
Hum Mov Sci, 2006, 25:788
65. Vuillerme N, Anziani B, Rougier P, ‘Trunk extensor muscles fatigue affects undisturbed postural control in young healthy adults’,
Clin Biomech, 2007, 22:489
66. Hides JA, Stokes MJ, Saide M et al., ‘Evidence of lumbar multifidus muscle wasting ipsilateral to symptoms in patients with acute/subacute low back pain’,
Spine, 1994, 19:165
67. Hodges PW, ‘Changes in motor planning of feedforward postural responses of the trunk muscles in low back pain’,
Exp Brain Res, 2001, 141:261
68. Hodges PW, Mosely GL, Gabrielsson A et al., ‘Experimental muscle pain changes feedforward postural responses of the trunk muscles’,
Exp Brain Res, 2003, 151:262
69. Radebold A, Cholewicki J, Polzhofer GK et al., ‘Impaired postural control of the lumbar spine is associated with delayed muscle response times in patients with chronic idiopathic low back pain’,
Spine, 2001, 26:724
70. Pope MH, Hansson TH, ‘Vibration of the spine and low back pain’,
Clin Orthop Rel Res, 1992, 279:49
71. Holm S, Nachemson AL, ‘Nutrition of the intervertebral disc. Effects induced by vibration’,
Orthop Trans, 1985, 9:525
72. Hirano N, Tsuji H, Ohshima H et al., ‘Analysis of rabbit intervertebral disc physiology based on water metabolism. II. Changes in normal intervertebral discs under axial vibratory load’,
Spine, 1988, 13:1297
73. Ishihara H, Tsuji H, Hirano N et al., ‘Effects of continuous quantitative vibration on rheologic and biological behaviors of the intervertebral disc’,
Spine, 1992, 17 (Suppl 3):S7
74. Yamazaki S, Banes AJ, Weinhold PS et al., ‘Vibratory loading decreases extracellular matrix and matrix metalloproteinase gene expression in rabbit annulus cells’,
Spine J, 2002, 2:415
75. Yamazaki S, Weinhold PS, Graff RD et al., ‘Annulus cells release ATP in response to vibratory loading in vitro’,
J Cell Biochem, 2003, 90:812
76. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), ‘Chronische Lage Rugpijn’,
KCE Reports, 2006, Vol 48
77. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), ‘Samenvatting. Klinische richtlijnen rond lage rugpijn en radiculaire pijn’,
KCE Report, 2017, 287 As
78. The American College of Physicians, ‘‘… doctors finally admit drugs can’t fix most cases of back pain and now recommends alternative therapies for low back pain’,
Vox Topics Trendy, 2017, Feb 14
79. Maher C, Underwood M, Buchbinder R, ‘Non-specific low back pain’,
Lancet, 2017, 389:736
80. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A et al., 'What low back pain is and why we need to pay attention’,
Lancet, 2018, 391:2356
81. Foster NE, Anema JR, Cherkin D et al., ‘Prevention and treatment of low back pain. Evidence, challenges, and promising directions’,
Lancet, 2018, 391:2369
82. Vos Theo and collaborators, ‘Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013. A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013’,
Lancet, 2015, 386:743
83. Naghavi Mohsen et al., ‘Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013. A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013’,
Lancet, 2015, 385:117
84. Murray Christopher JL and HALE Collaborators, ‘Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990-2013. Quantifying the epidemiological transition’,
Lancet, 2015, 386:2145
85. Murray CJL and collaborators, ‘Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016. A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016’,
Lancet, 2017, 390:1084
86. Fritzell P, Hagg O, Wessberg P et al., ‘2001 Volvo Award Winner in Clinical Studies: Lumbar fusion versus nonsurgical treatment for chronic low back pain: a multicenter randomized controlled trial from the Swedish Lumbar Spine Study Group’,
Spine, 2001, 26:2521
87. Brox JI, Sorensen R, Frijs A et al., ‘Randomized clinical trial of lumbar instrumented fusion and cognitive intervention and exercises in patients with chronic low back pain and disc degeneration’,
Spine, 2003, 28:1913
88. Fairbank J, Frost H, Wilson-MacDonald J et al., ‘Randomised controlled trial to compare surgical stabilisation of the lumbar spine with an intensive rehabilitation programme for patients with chronic low back pain: the MRC spine stabilisation trial’,
BMJ, 2005, 330:1233
89. Brox JI, Reikeras O, Nygaard O et al., ‘Lumbar instrumented fusion compared with cognitive intervention and exercises in patients with chronic back pain after previous surgery for disc herniation: a prospective randomized controlled study’,
Pain, 2006, 122:145
90. Mirza SK, Deyo RA, ‘Systematic review of randomized trials comparing lumbar fusion surgery to nonoperative care for treatment of chronic back pain’,
Spine, 2007, 32:816
91. Kerr SM, White AP, Albert TJ, ‘Surgical treatment of degenerative lumbar disc disease. A critical review’,
In Phillips FM, Lauryssen C (editors) ‘The Lumbar Intervertebral Disc’,
New York, Thieme Medical Publishers Inc, 2010:283
92. Allan DB, Waddell G, ‘An historical perspective on low back pain and disability’,
Acta Orthop Scand, 1989, 60 (Suppl 234):8
* Guy Declerck, MD
. 1964, Grieks-Latijnse Humaniora
. 1978, Dokter in de Genees-,Heel-, en Verloskunde (KUL)
. 1983, Medische Specialist in de Orthopedie (KUL & Exeter, UK)
. 1988, Postgraduate Orthopedic Surgery (Plymouth & Liverpool, UK)
. 1989, Spinal Fellow in Adult Spinal Surgery (Perth, Australia)
. 1989, Research Fellow in Spinal Injuries & Rehabilitation (Perth, Australia)