Algemene handelsvoorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden van de firma Sebru Invest nv
(hierna de ‘verkoper’ genoemd)

§1 Geldigheid van de voorwaarden
De leveringen, prestaties en aanbiedingen van de verkoper gebeuren uitsluitend op grond van de volgende handelsvoorwaarden. Andere contractuele bepalingen maken geen deel uit van de overeenkomst, ook indien wij die niet uitdrukkelijk tegenspreken.

§2 Prijzen
(1) In het veld ‘totaalprijs in €’ wordt steeds aangegeven of de totaalprijs bruto dan wel netto op te vatten is.
(2) In de prijzen zijn inbegrepen de verpakking en het transport vanuit het depot in Duitsland naar de plaats van bestemming overeengekomen in het contract.

§3 Vertraagde levering / Vertraagde aanvaarding
(1) Indien de levering van de koopwaar de gestelde termijn overschrijdt wegens vertraging en de verkoper hiervoor verantwoordelijk is, dan wordt door de koper een redelijke uitsteltermijn van 20 werkdagen vastgelegd.
(2) Indien de koper de aanvaarding vertraagt, kan de verkoper de opgedragen prestatie weigeren tot de koper de koopprijs betaalt of hiertoe een garantie geboden heeft.

§5 Aansprakelijkheid
(1) Indien de verkoper op grond van de wettelijke bepalingen, overeenkomstig deze voorwaarden voor een schadegeval moet instaan dat veroorzaakt werd door onachtzaamheid, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt. Er is slechts sprake van aansprakelijkheid ingeval substantiële contractuele verplichtingen niet in acht genomen werden. De aansprakelijkheid is ook beperkt tot de typische schade die voorzienbaar is bij de afsluiting van de overeenkomst. Deze restrictie is niet van toepassing op kwetsuur van leven, lichaam of gezondheid. Hetzelfde geldt voor schade die door defect werd veroorzaakt.
(2) Ongeacht de schuld van de verkoper, blijft een eventuele aansprakelijkheid van de verkoper van kracht, bij bedrieglijk verzwijgen van defect, uit de overname van een garantie of van een voorzieningsrisico en op grond van de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid.

§6 Eigendomsvoorbehoud
(1) Zolang de volledige koopprijs niet betaald werd, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht voor over de geleverde koopwaar. De koper kan niet beschikken over de onder voorbehoud geleverde koopwaar.
(2) Ingeval van toegang van derden, in het bijzonder gerechtsdeurwaarders, tot de onder voorbehoud geleverde koopwaar, is de koper verplicht te wijzen op de eigendom van de verkoper en hem onverwijld hiervan op de hoogte te brengen.

§7 Betaling / schuldvergelijking
(1) De overeengekomen koopprijs is verschuldigd zonder enige aftrek, bv. korting
(2) De koper heeft slechts recht op schuldvergelijking indien de terugvordering onbetwist en wettelijk vastgelegd is.

§8 Bijkomende afspraken
Mondelinge overeenkomsten of bijkomende afspraken worden tussen de partijen niet gemaakt.

§9 Kosteloze termijnbetaling
Indien het de verbruiker op grond van de overeenkomst met de verkoper toegestaan is de koopprijs in afbetalingen te vereffenen, zonder dat voor de verlening van de termijnbetaling een tegenprestatie van de verbruiker moet geleverd worden (kosteloze termijnbetaling), geldt het volgende:
Indien de koper met een afbetalingsschijf meer dan 10 werkdagen, volledig of gedeeltelijk, of minstens 10% van het termijnafbetalingsbedrag achteropraakt, kan de verkoper de termijnbetalingsovereenkomst zonder opgave van redenen opzeggen. In dit geval moet het achterstallige bedrag betaald worden.

§10 Bevoegde rechtbank
Bij alle geschillen voortvloeiend uit de contractuele relatie is, indien de klant een ingeschreven zakenman, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal vermogen is, voor beide partijen de bevoegde rechtbank Brussel.

§11 Internationale bevoegde rechtbank
Bij alle uit de contractuele relatie reeds voortgevloeide of in de toekomst voortvloeiende rechtsgeschillen zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Dit is niet van toepassing indien de overeenkomst of de claims op grond van deze overeenkomst die een persoon (de verbruiker) met een doel gesloten heeft, dat niet ondergebracht kan worden binnen de professionele of commerciële activiteit van deze persoon, het voorwerp uitmaken van het proces.

§12 Partiële ongeldigheid
Indien één bepaling van deze commerciële voorwaarden ongeldig is of wordt, doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.