De tegenspraak van onze tijd

We leven in een tijdperk waarin de technologie een hoge vlucht genomen heeft in tal van domeinen. Het gezondheidspeil is dermate verbeterd in ontwikkelde landen dat volgens bepaalde prognoses de levensverwachting met tientallen jaren zal stijgen. De gezegende leeftijd van 100 jaar zal geen uitzondering meer zijn, wel de norm!

En toch... Ondanks het feit dat mensen almaar ouder worden, constateren we dat het aantal ongemakken en chronische ziektes op alarmerende wijze toeneemt. Tal van deze levensstijl gebonden aandoeningen, zoals bv. stress, burn-out, obesitas en cardiovasculaire ziektes, plaatsen onze gezondheidssystemen onder extra druk. Op lange termijn zal deze situatie onhoudbaar blijken voor de moderne gezondheidszorg. In die optiek werd hhp in leven geroepen: wij zien gezondheidszorg vanuit een ander perspectief en willen innoverende oplossingen bieden voor de problemen waarmee onze klanten te kampen krijgen.

Onze visie en missie

hhp is een heel speciaal bedrijf. Eigenlijk zijn we méér dan een bedrijf. We vertegenwoordigen een filosofie die door tienduizenden volgelingen en adepten aangekleefd wordt in heel Europa. Wij geloven dat de manier waarop uw gezondheid in de toekomt verzorgd zal worden een fundamentele wijziging zal ondergaan.

Centraal in al onze activiteiten staat ons verlangen en onze ambitie om mensen te ondersteunen bij het verbeteren van hun levenskwaliteit. Vanaf de begindagen van ons bedrijf bestond de hhp-doelstelling erin mensen te helpen zichzelf te helpen in hun streven naar een gezondere levensstijl. Onze visie is even eenvoudig als ambitieus: ‘selfcare’ voor iedereen toegankelijk maken.

Daarom profileren we onszelf als een ‘selfcare-bedrijf’. Ons heilige doel is mensen met nieuwe hoop en vertrouwen te vervullen. Dit bereiken we via onze producten, informatie en diensten waardoor iedereen makkelijker kleinere ongemakken en chronische aandoeningen de baas wordt, mede dankzij de steun en het advies van een netwerk van gezondheidsprofessionals.

Onze partners te velde

Onze taak zou onbegonnen werk zijn zonder de hechte relaties en partnerships die we doorheen de jaren opgebouwd hebben met kinesitherapeuten, huisartsen en andere gezondheidsprofessionals, vooral in de sportwereld.

Deze professionals hebben gaandeweg vertrouwen gekregen in onze producten en diensten, precies omdat ze die in hun praktijk aanwenden om een betere verzorging en hoogstaandere dienstverlening te garanderen aan hun patiënten. Dit geldt des te meer wanneer het om permanente behandelingen gaat. Die worden begunstigd door het feit dat onze producten zich uitstekend lenen voor comfortabel thuisgebruik. Zo wordt het makkelijker chronische aandoeningen in de greep te krijgen en de patiënt van regelmatige follow-up te voorzien.

Belang van selfcare in Europese regio’s (in %)

Bron: The Epposi Barometer -
Consumer Perceptions of Self-care in Europe -
Quantitative Study 2013

Het self-care principe

We geloven dat de tijd waarin burgers op een passieve manier de gezondheidszorg ondergingen voorbij is. In onze visie speelt eenieder een veel actievere rol om zijn gezondheid te vrijwaren, en wel op basis van het maken van juiste dagelijkse keuzes inzake sportbeoefening, voeding en medicatiegebruik.

Bij selfcare gaat het erom dat de individuele leden van een maatschappij zelf actie ondernemen om de symptomen van hun ziektes te verlichten. Ziektes en ongemakken kunnen overwonnen worden door in de eerste plaats de algemene gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren. Het selfcare-concept is in Europa aan een heuse opmars toe, wanneer men vaststelt dat negen op de tien consumenten deze formule als een essentiële component beschouwen voor de controle en preventie van kleinere ongemakken, chronische ziektes en aandoeningen.

Onderzoek en klinische studies

Klinische studies worden overal in Europa uitgevoerd in diverse ziekenhuizen en sportcentra. We voeren ook onderzoeksprojecten ‘in vitro’ en ‘in vivo’ uit om innoverende therapeutische strategieën te ontwikkelen op basis van Andullatietechnologie. We doen dit met de steun van de ‘International Association for Andullation® Technology (IAAT), die het initiatief neemt tot deze activiteiten, ze coördineert en superviseert.

Bovendien hebben we doorheen de jaren hechte relaties opgebouwd met diverse verenigingen die werk maken van de langetermijneffecten van tal van ziektes en chronische aandoeningen. We laten niet na onze partnerverenigingen telkens opnieuw uit te nodigen onze producten uit te proberen en Andullatietechnologie grondig uit te testen.

Add a smile to your life

Een technologie gebaseerd op
de opmerkelijke vooruitgang van de biofysica

Als technologie is Andullatie het directe resultaat van de spectaculaire vooruitgang geboekt in het domein van de biofysica. Biofysica maakt gebruik van fysica, chemie en wiskunde om een beter inzicht in gezondheid te krijgen en bijgevolg ziekte te voorkomen en nieuwe innoverende therapieën te ontwikkelen. Eenvoudig gesteld: biofysica slaat een brug tussen biologie en fysica.

Deze interdisciplinaire wetenschap is een bron van vernieuwing die opmerkelijke vooruitgang mogelijk maakte in de behandeling van ziektes. Het was dankzij de wetenschap der biofysica dat de DNA-structuur ontdekt werd in 1953. En dankzij diezelfde wetenschap beschikken we nu over medische scanners, pacemakers, hartdefibrillatoren, nierdialyse en stralingstherapie, om niet te spreken van talrijke andere revolutionaire medische technologieën.

Ook Andullatie vloeit voort uit biofysisch onderzoek, aangezien deze technologie gebaseerd is op fysische principes en biologische mechanismes. Andullatie is de toepassing van de gecombineerde werking van mechanisch opgewekte vibraties en infraroodlicht met de bedoeling het celmetabolisme te stimuleren en het regeneratieproces te bevorderen.

In dit onderzoeksdomein wil hhp een groeiende rol gaan spelen door producten en diensten te ontwikkelen en toegankelijk te maken. Zo zullen mensen zelf hun gezondheid in handen kunnen nemen en hun glimlach terugwinnen.